Automatska dojava požara

Sistemi za automatsku detekciju i dojavu požara, kao delovi integralnog sistema zaštite od požara, ima za cilj pravovremeno i brzo otkrivanje, javljanje i alarmiranje požara u njegovim ranim fazama. Na taj način minimizira opasnost od požara za prisutne ljude, objekat i njegovu sadržinu. 
Sistem se sastoji od centrale za detekciju požara, automatskih detektora, ručnih javljača, električnih instalacija, svetlosno-zvučnih jedinica (sirene, svetlosna signalizacija, indikatori i sl.) i ostalih pomoćnih komponenti. Prema manifestaciji požara koju detektuju senzori se dele na:
- dimne (jonizacioni ili optički)
- termičke (termomaksimalni ili termodiferencijalni)
- svetlosne (infracrveni ili ultravioletni)


Prema površini nadzora dele se na:
- linijske
- tačkaste


Prema komunikaciji sa centralom na:
- adresibilne
- konvencionalne


Prema pricipu rada:
- optičke (tindalov efeat, analiza spektra, analiza flikeringa)
- jonizacione
- PTC, NTC 
- bimetalne
- sa temperaturno osetljivom izolacijom 
- mehaničke sa kotoljivim elementom


U našem programu su zastupljeni sistemi za detekciju i dojavu požara iz programa Schrack Seconet.